28درصد جمعیت غیرفعال کشور در حال تحصیل هستند

به گزارش اقتصاد آنلاین، بر اساس نتایج بدست آمده از طرح نیروی کار در سال ١٣٩٧، ٤درصد ,٥% از جمعیت فعال هستند که تعداد ٢٣٨١٣درصد ٤٥ نفر از جمعیت فعال معادل ٨٨% شاغلین و تعداد ٣٢٦درصد ٧٩٦ نفر معادل ١٢ % بیکار بوده‌اند.

در اینفوگرافیک حاضر، نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار در سال ١٣٩٧ نشان داده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده ٤درصد .٥% از جمعیت، فعال هستند که تعداد ٢٣٨١٣درصد ٤٥ نفر از جمعیت فعال معادل  ٨٨% شاغلین و تعداد ٣٢٦درصد ٧٩٦ نفر معادل ١٢ % بیکار بوده‌اند.

در این بین نرخ بیکاری در کل کشور ١٢% و نرخ مشارکت اقتصادی ٤درصد .٥% بوده است. در بین استان‌های کشور استان سمنان با نرخ ٧.٢% و استان کرمانشاه با ١٨.٧% دارای کمترین و بیشترین نرخ بیکاری بوده‌اند در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی در این دو استان به ترتیب برابر 37.6 و43.2 بوده است.

در بین استان‌های کشور استان‌های خراسان شمالی با 44.9 و استان سیستان و بلوچستان با 33.9 دارای بیشترین و کمترین نرخ مشارکت بوده‌اند.

جمعیت غیرفعال (خارج از نیروی کار) شامل افراد در حال تحصیل با 28.8%، افراد خانه دار با 52.6%، بازنشستگان با 7.9%،  غیربازنشستگان دارای درآمد بدون کار با 4.8% و 5.9% سایر افراد هستند.

برای دیدن اندازه اصلی تصویر روی آن کلیک کنید

بیکاری

دیدگاهتان را بنویسید